[ [ e / p / m / re / hw / sw / hm / r ] b ]

/b/ - Random

Random nebo taky /b/ordel. Volná diskuse, povoleno je cokoliv kromě prasáren a nelegálního obsahu. Podle toho to tady taky může vypadat.
Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)

File: 1665655311879.png (253.63 KB, 1068x738, 178:123, enpol_watermark.png)

ec25fb5c No.31

ok.


[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ e / p / m / re / hw / sw / hm / r ] b ]