[ [ e / p / m / re / hw / sw / hm / r ] b ]

/b/ - Random

Random nebo taky /b/ordel. Volná diskuse, povoleno je cokoliv kromě prasáren a nelegálního obsahu. Podle toho to tady taky může vypadat.
Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)

File: 1689038449315.jpg (42.39 KB, 640x426, 320:213, 57e4d1474e5ba914f1dc846096….jpg)

adf8b765 No.32

greetings from https://omegachan.cc/

99d7fb60 No.35

Welcome![Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ e / p / m / re / hw / sw / hm / r ] b ]