[ [ e / p / m / re / hw / sw / hm / r ] b ]

/b/ - Random

Random nebo taky /b/ordel. Volná diskuse, povoleno je cokoliv kromě prasáren a nelegálního obsahu. Podle toho to tady taky může vypadat.
Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)

File: 1710331376805.png (238.13 KB, 420x420, 1:1, indiachan-square-2.png)

af74327d No.40[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ e / p / m / re / hw / sw / hm / r ] b ]