[ [ e / p / m / re / hw / sw / hm / r ] b ]

/r/ - Retard

Board zabývající se všemi druhy technologické, zelené nebo jiné retardace na kterou chtějí uživatelé z různých příčin poukázat.
Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)

File: 1612233273334.png (1.12 MB, 1319x939, 1319:939, potemkin.PNG)

3cd4d3e7 No.1[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ e / p / m / re / hw / sw / hm / r ] b ]