[ [ e / p / m / re / hw / sw / hm / r ] b ]

/r/ - Retard

Board zabývající se všemi druhy technologické, zelené nebo jiné retardace na kterou chtějí uživatelé z různých příčin poukázat.
Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)

File: 1614647704591.png (109.28 KB, 743x1101, 743:1101, toshiba1.PNG)

900478ce No.2

Pročpak s tím krokáčem nejde točit?


[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ e / p / m / re / hw / sw / hm / r ] b ]